Termes i condicions

1. Informació general

Les presents condicions generals de contractació i utilització del lloc web (en endavant, les Condicions Generals), tenen per objecte regular la informació subministrada a hac-barcelona.com (des d’ara lloc web) i les transaccions comercials que es desenvolupin entre Marta Puges Pi (des d’ara hac-barcelona) i els seus usuaris i clients.

A més de llegir les presents Condicions Generals, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, com usuari has d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions d’Ús, Política de Cookies i la Política de privadesa de hac-barcelona.com. En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol•licitar l’adquisició d’un producte a través del mateix, com a usuari consenteixes quedar vinculat per aquestes Condicions Generals i per tot l’anteriorment esmentat, pel que si no estàs d’acord amb tot això, no has d’utilitzar aquest lloc web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions Generals podrian ser modificades. L’usuari és responsable de consultar cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi el lloc web ja que seràn aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol•liciti l’adquisició de productes.

2. L’usuari

L’accés, la navegació i ús del lloc web, confereix la condició d’usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com a usuari o conjuntament com a usuaris), per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les condicions aquí establertes, així ¬ com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

El lloc web està à dirigit principalment a usuaris residents a Espanya. hac-barcelona no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. hac-barcelona declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així ¬com tampoc assegura enviaments fora d’Espanya.

3. Procés de compra o adquisició

Els usuaris poden comprar al lloc web pels mitjans i formes establerts. Deuran seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de hac-barcelona.com, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella i, finalment, fer clic a “Realitzar comanda”.

Així mateix, l’usuari deurà omplir i/o comprovar l’informació que a cada pas se li prega, però, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant que hac-barcelona ha rebut la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui essent enviada.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’usuari consenteix que el lloc web pugui generar una factura electrònica que es farà à arribar a l’usuari a través del correu electrònic.

L’usuari reconeix coneixer, en el moment de la realització de la comanda, les condicions particulars de venda indicades a la pantalla i declara expresament acceptarles sense cap reserva. La realització de la comanda i la seva confirmació per part de l’usuari materialitzen la acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda, només aplicables a la comanda.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de hac-barcelona amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguin d’aplicació, i particularment atenent al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

4. Disponibilitat

Totes les comandes de compra rebudes per hac-barcelona a través del lloc web estàn subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions Generals) afecti el subministrament dels mateixo. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, hac-barcelona es compromet a contactar a l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import.

5. Preus i pagament

Els preus exhibits en el lloc web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui diferent.

No obstant això, i llevat que s’indiqui una altra cosa, els preus dels articles oferts exclouen les despeses d’enviament, en els quals es pogués incórrer, que s’afegiran a l’import total degut al moment de gestionar el procediment d’enviament¬ per part de l’usuari, i on aquest consultarà els mètodes i despeses d’enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.

En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals al preu d’un producte de forma automàtica, sinó només aquells que l’usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran a les comandes o compres respecte a les que l’usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit i PayPal.

hac-barcelona utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l’usuari durant les transaccions a través del lloc web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

L’usuari, en fer clic a “Realitzar comanda”, confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

6. Enviaments i lliurament

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament física del bé contractat, els lliuraments es efectuaran al àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears).

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s’escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra será lliurada en el termini assenyalat en el lloc web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, hac-barcelona no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà amb l’usuari per informar d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul•lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

hac-barcelona treballa amb diferents agències de transport de reconegut prestigi. En qualsevol cas l’enviament s’efectuarà durant l’horari laboral normal i els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

No es fan enviaments a Apartats Postals, per això cal que ens detallis l’adreça exacta de lliurament. En cas que la direcció no sigui vàlida i no es pugui realitzar el lliurament, hac-barcelona no es fa responsable de la demora o modificació del temps d’enviament.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’usuari, la comanda podria ser retornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l’usuari no estarà en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s’ha de posar en contacte amb hac-barcelona per convenir el lliurament altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des de que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a hac-barcelona, hac-barcelona entendrà que l’usuari vol desistir del contracte i que aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’usuari li serán retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de la elecció pròpia de l’usuari d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el lloc web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant, l’usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

Als efectes de les presents Condicions Generals, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l’usuari o un tercer indicat per l’usuari adquireixi la possessió material dels productes, el que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.

Els riscos que dels productes es poguessin derivar serà a càrrec de l’usuari a partir del moment del seu lliurament. L’usuari adquireix la propietat dels productes quan hac-barcelona rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses de enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per hac-barcelona.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament s’entendràn localitzats al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

7. Correcció d’errors

Es posa en coneixement de l’usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error a l’introduir dades necessàries per a processar la sol•licitud de compra al lloc web, podrà modificar les mateixos posant-se en contacte amb hac-barcelona a través dels espais de contacte habilitats en el lloc web, i, si s’escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general).

En qualsevol cas, l’usuari, abans de fer clic a “Realitzar comanda”, té accés a la cistella on es van anotant les seves sol•licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

8. Desistiment i devolucions

Encara que estem convencuts de que el producte que vagis a adquirir o hagis adquirit en aquest lloc web serà del teu agrad, t’informem que, com a usuari, t’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra al lloc web i, per tant té dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir o la possessió material dels béns adquirits en el lloc web de hac-barcelona o en cas que els béns que composen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir o la possessió material del últim d’aquests béns que composi una mateixa comanda de compra.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’usuari deurà notificar la seva decisió a hac-barcelona. Podrà fer-ho a través dels espais de contacte habilitats en el lloc web o a través d’un correu electrònic destinat a info@hac-bacelona.com, indicant clarament el motiu.

L’usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que es la seva intenció desistir del contracte de compra.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Un cop rebuda la notificació de desestiment, hac-barcelona notificarà a l’usuari la autorització de la devolució del productei les instruccions per que aquest pugui procedir al seu enviament si és el cas.

L’usuari pot tornar o enviar els productes a la següent adreça:

hac-barcelona
Creu Coberta 112
08014 – Barcelona
Espanya

I haurà de fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a més tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què hac-barcelona va ser informat de la decisió de desistiment.

L’usuari reconeix conèixer que ha d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorregués en algun. Tingues en compte que si decideixes retornar-nos els articles a ports deguts no acceptarem el paquet.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s’ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i demés documents que, si s’escau els acompanyen, a més d’una còpia de la factura de compra.

hac-barcelona no es fa responsable de pèrdues i serà responsabilitat del client assegurar que arriba al nostre magatzem en perfecte estat.

Un cop verificat el producte, hac-barcelona reemborsarà l’usuari tots els pagaments rebuts, excloses les despeses d’enviament, sense cap demora indeguda. hac-barcelona reemborsarà l’usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va fer servir aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’usuari.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, deurà posar-se en contacte amb hac-barcelona immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, seràn examinats i s’informarà l’usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució ó del mateix.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L’usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent hac-barcelona, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte. La garantía exclou el desgast normal dels productes degut al seu ús.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per hac-barcelona i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d’aquest. Quan això no sigui així ¬ respecte dels productes lliurats a l’usuari, aquest deurà procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb el que s’han fabricat, i que per tant formar part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’usuari adquireix en el lloc web un producte d’una marca o de fabricació ó per un tercer. En aquest cas, i considerant l’usuari que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d’aquests productes. Per això, l’usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. Exoneració de responsabilitat

Excepte disposició legal en sentit contrari, hac-barcelona no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva;
 • Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • Tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar o el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, hac-barcelona també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

 • hac-barcelona aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta í ¬ índole.
 • hac-barcelona actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. hac-barcelona posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • hac-barcelona no es farà à responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’usuari. Alhora, hac-barcelona tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’usuari. És responsabilitat de l’usuari retornar el producte correcte.
 • En general, hac-barcelona no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estàn fora del seu control raonable, és a dir, que s’hagin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiva:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Conmoció civil, revolta, invasió ó, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaràn suspeses durant el període en què la causa de força major continui, i hac-barcelona disposarà á d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. hac-barcelona posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució ó que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.

10. Comunicacions per escrit i notificacions

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’usuari accepta que la major part de les comunicacions amb hac-barcelona siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l’usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i demés comunicacions que hac-barcelona envii de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als drets reconeguts per llei a l’usuari.

L’usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb hac-barcelona a través de les dades de contacte que en aquestes condicions generals es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del lloc web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, hac-barcelona pot contactar i/o notificar a l’usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

11. Renúncia

Cap renúncia de hac-barcelona a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per hac-barcelona del compliment estricte per l’usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivades d’un contracte o de les Condicions Generals, ni exonerarà a l’usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de hac-barcelona a alguna de les presents Condicions Generals o als drets o accions derivats d’un contracte sortirà efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’usuari per escrit.

12. Acord complet

Les presents Condicions Generals i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’usuari i hac-barcelona en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’usuari i hac-barcelona reconeixen haver consentit la celebració ó d’un contracte sense haver confiat en cap declaració no promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions Generals.

13. Protecció de dades

La informació o dades de caràcter personal que l’usuari faciliti a hac-barcelona en el curs d’una transacció al lloc web, seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de privadesa o de protecció de dades (continguda, si és el cas, en l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o fer servir el lloc web l’usuari consent el tractament de la informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

14. Queixes i reclamacions

L’usuari pot fer arribar a hac-barcelona les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través dels mecanismes de contacte disponibles al lloc web.

Document revisat el 04-06-2019.